POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

 

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest:

- stypendium szkolne

- zasiłek szkolny

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium przyznawane jest na czas trwania nauki w roku szkolnym. Rodzice ucznia, (lub pełnoletni uczeń) otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

-         uczniom klas zerowych

-         uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Dębowa Łąka

-         studentom

-         uczniom, którzy otrzymują inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Warunki otrzymania pomocy:

- trudna sytuacja materialna, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, szczególnie, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Dębowa Łąka,

- dochód w przeliczeniu na jedna osobę nie powinien być wyższy niż 528,00 zł.

Wymagane dokumenty:

- wypełniony przez rodzica albo pełnoletniego ucznia wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – dostępny na stronie internetowej (BIP) i w Urzędzie Gminy

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (netto) uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,

- dokumenty potwierdzające występujące w rodzinie bezrobocie, niepełnosprawność itp.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-         Urząd Gminy Dębowa Łąka, 87-207 Dębowa Łąka, pok. 12

-         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  87-207 Dębowa Łąka, pok. 1

- od dnia 15 sierpnia do 15 września każdego roku  - w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października każdego roku.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, a także w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.