WYPRAWKA SZKOLNA

ROK SZKOLNY 2015/2016


 

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2016 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zostaną objęci uczniowie :

 

1) słabowidzący,

2) niesłyszący,

3) słabosłyszący,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także zakupu materiałów edukacyjnych.

 

Materiał edukacyjny to materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną. Materiałami edukacyjnymi dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, materiały do rysowania, uzupełniania i wyklejania.

 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017, w terminie ustalonym przez Wójta właściwego dla siedziby szkół na terenie Gminy Dębowa Łąka termin zostaje ustalony na dzień 7 września 2016 r (Załącznik nr 1).

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) lub pełnoletnim uczniom koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektyualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych poświadczone przez wychowawcę klasy i Dyrektora szkoły.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, koszt zakupu zwracany jest rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.


 

Wnioski są do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczać w roku szkolnym 2016/2017 i na stronie BIP Urzędu Gminy w Dębowej Łące


 

 

 

 

Kwoty dofinansowania:

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają

z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty

i wychowania

do kwoty 175 zł

 

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,

a także uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej

do kwoty 225 zł

 

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;

w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł

do kwoty 770 zł

 

 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,

w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających

z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

 

 

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu lekkim, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł

do kwoty 770 zł

 

 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,

w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 350 zł

 

 

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu lekkim, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;

w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 zł

do kwoty 607 zł

 

 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,

w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,

w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego

do kwoty 445 zł