Lp.

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer Identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Numer rejestrowy

Data wpisu

Data wykreślenia

1

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. ul. Generała. Wł. Sikorskiego 25

87-300 Brodnica

8741764918

340857289

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytologiczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

RG.6233.02.2012

1.03.2012

14.04.2014

2

Przedsiębiostwo Budowlano-Remontowe GENTOR

Mirosław Tchorzewski

ul. Wały gen. Sikorskiego 35

87-100 Toruń

956-155-52-95

871238514

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 11 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06 Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 82 Inne nie wymienione odpady

17 02 02 Szkło

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13 Rozpuszczalniki

20 01 14 Kwasy

20 01 15 Alkalia

20 01 17 Odczynniki fotograficzne

20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23 Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Nie segregowane odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

RG.6233.03.2012

28.05.2012

31.10.2014

3

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM

sp. z o. o.

ul. Matejki 13

87-200 Wąbrzeźno

 

878-000-44-65

870001062

02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia

 

02 01 03 Odpadowa masa roślinna

02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 06 Odchody zwierzęce

02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej

02 01 99 Inne niewymienione odpady

 

10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

 

16 01 03 Zużyte opony

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 05 04 Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne

16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04

16 05 06 Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

16 05 07 Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 08 Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub

16 05 08

 

16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

 

 

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 03 80 Odpadowa papa

19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

 

19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

19 05 99 Inne niewymienione odpady

19 08 01 Skratki

 

19 12 01 Papier i tektura

19 12 02 Metale żelazne

19 12 03 Metale nieżelazne

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05 Szkło

19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08 Tekstylia

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

 

 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

RG.6233.05.2012

17.07.2012

 

4

Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Menard Wiesław

Wielki Komorsk

ul. Warlubska 17

86-160 Warlubie

559-100-44-16

91233532

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

RG.6233.06.2012

17.07.2012

5.03.2021

5

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania WPO ALBA S.A.

ul. A. Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław

896-000-00-26

931623022

20 01 01 - Papier i tektura

20 01 02 – Szkło

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 – Odzież

20 01 11 – Tekstylia

20 01 13 – Rozpuszczalniki

20 01 14 – Kwasy

20 01 15 – Alkalia

20 01 17 - Odczynniki fotograficzne

20 01 19 - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23 - Urządzenia zawierające freony

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26 - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29 - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31 - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33 - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37 - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - Tworzywa sztuczne

20 01 40 – Metale

20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - Odpady z targowisk

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - Opakowania z drewna

15 01 04 - Opakowania z metali

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - Opakowania ze szkła

15 01 09 - Opakowania z tekstyliów

15 01 10 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11 - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03 - Zużyte opony

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 - Gruz ceglany

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia17 01 06 - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 - Inne niewymienione odpady

17 02 01 – Drewno

17 02 02 – Szkło

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 80 - Odpadowa papa

17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 – Aluminium

17 04 03 – Ołów

17 04 04 – Cynk

17 04 05 - Żelazo i stal

17 04 06 – Cyna

17 04 07 - Mieszaniny metali

17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10 - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 

 

 

RG.6233.07.2012

11.12.2012

11.02.2014

6

PHUT „MARCO” Plech Marek

Ćmińsk

Wyręba 32

26-085 Miedziana Góra

9590935178

292865570

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

RG.6233.03.2013

10.12.2013

17.04.2014

7

Eco-Speed Leszek Bogdański

 Kominy 6A 87-300 Brodnica

712-127-98-32

432498280

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów  

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
17 01 02 Gruz ceglany 
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia   

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 
17 03 80 Odpadowa papa   

17 04 07 Mieszaniny metali   

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07   

16 01 03 Zużyte opony  

20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło  

20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia   

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne  

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27  

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 Z 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

 

 

 

 

RG.6233.01.2015

23.02.2015

 

8

Zakład Gospodarczy

 „Ekolog” Sp z o. o.

Białkowo 51

87-400 Golub-Dobrzyń

503-007-70-10

341430825

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 07 Opakowania ze szkła

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 10 Odzież

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 99 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia,  w tym kamienie

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

RG.6233.01.2021

4.02.2021