Spis formularzy E


Karty informacyjne dla:

 • raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

 • analiz porealizacyjnych,

 • przeglądów ekologicznych,

 • raportów o bezpieczeństwie,

 • dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

 • informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

 • dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów

  Nr kolejny karty

  Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

  Dane podmiotu

  E/1/2008

  Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.t. „Budowa linii segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie międzygminnego skladowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Niedźwiedziu”, gmina Dębowa Łąka, na terenie działek nr 141 i 142.

  mgr Paweł Lewalski

  inż. Tomasz Lewalski

  E/2/2008

  Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.t.„Budowa jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia kablowa, podziemna SN 15 kV, stacja pomiarowa , droga dojazdowa oraz plac manewrowy) na działce nr 71 i 66 (zjazd z drogi) w miejscowości Niedźwiedź, gmina Dębowa Łąka, który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 23.12.2008 r.

  EKOMAN

  ul. Chocimska 3/7

  85-078 Bydgoszcz

  E/1/2009

  Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.t. budowa budynku inwentarskiego (obory) dla bydła opasowego w ilości 120 DJP, na terenie działki nr 7/1 w Kurkocinie, który wpłynął do tut. Urzędu 26.06.2009 r.

  mgr inż. Katarzyna Seroka

  E/1/2010

  Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.t. Eksploatacja kruszywa naturalnego (piasek, żwir) na terenie części działki nr 121 w miejscowości Lipnica, gmina Dębowa Łąka, który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 08.03.2010 r.

  mgr inż Artur Rogalski

  87-408 Ciechocin

  E/1/2012

  Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.t.Budowa farmy wiatrowej „Dębowa Łąka”, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w granicach gminy Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie”, na terenie niżej wymienionych działek: Obręb Dębowa Łąka : dz.nr. 139/2, 122/4, 241, 235/5, 337, 173/1, 476/1, 351/2, 169, 224/12, 135, 189/1, 509/4, 435/3, 541/1, 471, 539, 115/1, 372/1, 239/3, 470/1, 470/2 , 220/9 ,224/9, 474 ,515/1, 254, 260, 210, 220/3, 255, 563/10; obręb Łobdowo: dz.nr. 121, 78/2, 196/33, 196/34, 79/2, 120 ; obręb Kurkocin: dz.nr 111/5 ,149/2; obręb Niedźwiedź : dz.nr. 83/36 ; obręb Wielkie Pułkowo : dz.nr. 24/2. który został złożony jako kompletny w dniu 09.02.2012 r.

  Tebodin Poland Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 7

  Katarzyna Szutta

  Maciej Żółkiewicz

  Aneta Zacharz

  Wojciech Jodźko-Krzak

  Włodzimierz Zastawny

  Bartosz Sęk

  Krzysztof Kręciproch


  E/1/2013

  Uzupełniony raport ochrony środowiska, złożony w dniu 07.08.2013 r. do ponownego rozpatrzenia dla inwestycji pn. Budowa farmy wiatrowej „Dębowa Łąka”, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w granicach gminy Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie”, na terenie niżej wymienionych działek: Dębowa Łąka : dz.nr. 139/2, 122/4, 241, 235/5, 337, 173/1, 476/1, 351/2, 169, 224/13, 224/14, 135, 189/1, 509/4, 435/3, 541/1, 471, 539, 115/1, 372/1, 239/3, 470/1, 470/2 , 220/9 ,224/9, 474 ,515/1, 254/1, 254/2, 260, 210, 220/3, 255, 563/10; Łobdowo: dz.nr. 121, 78/2, 196/33, 196/34, 79/2, 120 ; Kurkocin: dz.nr 111/5 ,149/2; Niedźwiedź : dz.nr. 83/36 ; Wielkie Pułkowo : dz.nr. 24/2.

  Tebodin Poland Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 7

  Katarzyna Szutta

  Maciej Żółkiewicz

  Aneta Zacharz

  Wojciech Jodźko-Krzak

  Włodzimierz Zastawny

  Bartosz Sęk

  Krzysztof Kręciproch

  INWESTOR:

  GB DĘBOWA ŁĄKA 402 SP. Z O.O. ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa,

  E/1/2013

  Wszystkie wyjaśnienia do przedłożonego uzup.raportu na zadane pytania przez RDOŚ i jedną stronę postępowania dostarczone do tut. Urzędu 31.10.2013 r. , a podane do publ. wiadomości w dniu 04.11.2013 r.

  Dot. inwestycji pn. Budowa farmy wiatrowej „Dębowa Łąka”, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w granicach gminy Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie”, na terenie niżej wymienionych działek: Dębowa Łąka : dz.nr. 139/2, 122/4, 241, 235/5, 337, 173/1, 476/1, 351/2, 169, 224/13, 224/14, 135, 189/1, 509/4, 435/3, 541/1, 471, 539, 115/1, 372/1, 239/3, 470/1, 470/2 , 220/9 ,224/9, 474 ,515/1, 254/1, 254/2, 260, 210, 220/3, 255, 563/10; Łobdowo: dz.nr. 121, 78/2, 196/33, 196/34, 79/2, 120 ; Kurkocin: dz.nr 111/5 ,149/2; Niedźwiedź : dz.nr. 83/36 ; Wielkie Pułkowo : dz.nr. 24/2.

  Tebodin Poland Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 7

  Katarzyna Szutta

  Maciej Żółkiewicz

  Aneta Zacharz

  Wojciech Jodźko-Krzak

  Włodzimierz Zastawny

  Bartosz Sęk

  Krzysztof Kręciproch

  INWESTOR:

  GB DĘBOWA ŁĄKA 402 SP. Z O.O. ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa,

  E/2/2013

  Ujednolicony raport uwzględniający nowy wariant przedsięwzięcia, który polega na zmniejszeniu liczby elektrowni wiatrowych do 12 turbin., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 06.12.2013 r.

   Dot. inwestycji pn. Budowa farmy wiatrowej „Dębowa Łąka”, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w granicach gminy Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie”, na terenie niżej wymienionych działek: Dębowa Łąka : dz.nr. 139/2, 122/4, 241, 235/5, 337, 173/1, 476/1, 351/2, 169, 224/13, 224/14, 135, 189/1, 509/4, 435/3, 541/1, 471, 539, 115/1, 372/1, 239/3, 470/1, 470/2 , 220/9 ,224/9, 474 ,515/1, 254/1, 254/2, 260, 210, 220/3, 255, 563/10; Łobdowo: dz.nr. 121, 78/2, 196/33, 196/34, 79/2, 120 ; Kurkocin: dz.nr 111/5 ,149/2; Niedźwiedź:dz.nr.83/36 (wyłączono) ; Wielkie Pułkowo : dz.nr. 24/2.

  Wykonawca raportu: Tebodin Poland Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 7

  Katarzyna Szutta

  Maciej Żółkiewicz

  Aneta Zacharz

  Wojciech Jodźko-Krzak

  Włodzimierz Zastawny

  Bartosz Sęk

  Krzysztof Kręciproch

  INWESTOR:

  GB DĘBOWA ŁĄKA 402 SP. Z O.O. ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa,

  E/1/2015

  Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na . Budowa 2 budynków inwentarskich dla tuczu trzody chlewnej z obsadą 3500 sztuk, zlokalizowanych na terenie działki nr ew.290/2, obręb: Kurkocin .


  Wiesław Tomaszewski

  Biuro Ekspertyz Ekologicznych „EKO-OPINIA”

  Współpraca: Aldona Mikulska - „EPRO”

  E/2/2015

  Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z drogami dojazdowymi, przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej i elementami infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na terenie działki nr 25, obręb Wielkie Radowiska”

  Beata Mazurek

  Sławomir Zalewski