Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębowa Łąka

Kolorowy pasek

Spis formularzy B

  

Spis formularzy B

 

karty informacyjne dla:

  • decyzji i postanowień,

  • wskazań lokalizacyjnych

 

 

Nr kolejny karty

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu

B/1/2008

Postanowienie znak: RG.7625-1-5/08 z dnia 19.03.2008 r. o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.t. "Budowa międzygminnej sieci kanalizacji sanitarnej Dębowa Łąka - Wałycz".

Dębowa Łąka - działki nr: 288/1, 234/1, 286/2, 164, 246, 223, 233/1, 227/1, 227/3, 226/2, 226/1, 225, 224/12, 224/9, 224/10, 224/11, 224/6, 163/13, 163/19, 163/18, 163/17, 402/3;

Niedźwiedź - działki nr: 168, 176, 63, 93, 150/1, 157, 174, 178/3, 83/35, 95/3, 98/7, 99/6, 99/7, 100/2, 173/3, 175, 83/36, 158/2, 154, 165, 91/2, 158/1, 170, 171, 101, 90, 92, 217, 86, 85/1, 85/2, 88/1, 89, 95/9, 95/10, 95/11, 98/1, 99/1, 99/2, 166, 167, 1, 91/1, 87/1, 95/6, 95/7, 84,180/1, 180/2, 179, 177, 178/8, 178/7, 164, 95/5, 95/4, 8, 39, 40, 149;

Wielkie Radowiska - działka nr 1;

Wałycz - działki nr : 7, 1/30, 67, 68/2, 54/6;

Wałyczyk - działki nr : 98, 99.

Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska "SANEXIM" mgr inż. Adam Gowiński, ul. Moniuszki 11/13

87-100 Toruń

Inwestor: Gmina Dębowa Łąka

B/2/2008

Postanowienie znak: RG.7625-2-4/08 z dnia 27.03.2008 r. o nałożeniu obowiązku opracowania Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia p.t. "Budowa linii segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie międzygminnego składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Niedźwiedziu", gmina Dębowa Łąka, na terenie działek nr 141 i 142.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych "EKOSYSTEM" sp. z o.o. ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno.

B/3/2008

Postanowienie znak: RG.7625-3/4/08 z dnia 14.04.2008 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do gospodarstw rolnych w miejscowości Dębowa Łąka"na terenie działek nr: 326, 357, 356, 355, 354, 352, 348/4, 323/1, 350/1, 344, 329/5, 9, 140/2, 151/3, 152/1, 599, 299, 145/3, 143/4, 143/3, 144, 313/1 z dnia 03.03.2008 r.

Projektowanie i Nadzory Wod. Kan. Witold Maciejewski

ul. Sucharskiego 3

87-400 Golub-Dobrzyń

Inwestor: Gmina Dębowa Łąka

B/4/2008

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.t. "Budowa linii segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie międzygminnego składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Niedźwiedziu", gmina Dębowa Łąka, na terenie działek nr 141 i 142.

Decyzja wydana w dniu 15.05.2008 r. znak: RG-7625-3/7/08.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych "EKOSYSTEM" sp. z o.o. ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno.

B/5/2008

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.t. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do gospodarstw rolnych w miejscowości Dębowa Łąka"na terenie działek nr: 326, 357, 356, 355, 354, 352, 348/4, 323/1, 350/1, 344, 329/5, 9, 140/2, 151/3, 152/1, 599, 299, 145/3, 143/4, 143/3, 144, 313/1, znak: RG.7625-3/7/08 z dnia 15.05.2008 r.

Projektowanie i Nadzory Wod. Kan. Witold Maciejewski

ul. Sucharskiego 3

87-400 Golub-Dobrzyń

Inwestor: Gmina Dębowa Łąka

B/6/2008

Postanowienie o nałożeniu obowiązku opracowania Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia p.t.: "Budowa jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia kablowa, podziemna SN 15 kV, stacja pomiarowa , droga dojazdowa oraz plac manewrowy) na działce nr 71 i 66 (zjazd z drogi) w miejscowości Niedźwiedź, gmina Dębowa Łąka. Wniosek z dnia 07.10.2008 r. znak: RG-7625-5-5/08

WINDPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Królowej Jadwigi 20

88 - 100 Inowrocław

B/1/2009

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.t. "Budowa jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia kablowa, podziemna SN 15 kV, stacja pomiarowa , droga dojazdowa oraz plac manewrowy) na działce nr 71 i 66 (zjazd z drogi) w miejscowości Niedźwiedź, gmina Dębowa Łąka. Decyzja wydana w dniu 30.01.2009 r. znak: RG.7625-57/08/09

WINDPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Królowej Jadwigi 20

88 - 100 Inowrocław

B/2/2009

Decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dębowa Łąka.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych "EKOSYSTEM" sp. z o.o. ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno.

B/3/2009

Postanowienie Wójta Gminy Dębowa Łąka stwierdzające, że dla inwestycji dot. budowy budynku inwentarskiego (obory) dla bydła opasowego w ilości 120 DJP, na działce zagrodowej nr 7/1 w Kurkocinie wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz wymagany jest raport ochrony środowiska . Postanowienie znak: RG.7625-1-4/2009 z dnia 09.04.2009 r.

Kamil Machaj (pełnomocnik)

Kurkocin 63, 87-207 Dębowa Łąka

B/4/2009

Postanowienie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania - do czasu opracowania raportu , znak: RG.7625-1-5/09 z dnia 24.04.2009 r.

Kamil Machaj (pełnomocnik)

Kurkocin 63, 870207 Dębowa Łąka

B/5/2009

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.t. budowa budynku inwentarskiego (obory) dla bydła opasowego w ilości 120 DJP, na działce zagrodowej nr 7/1 w Kurkocinie, wydana w dniu 29.07.2009 r. znak: RG.7625-1/8/09

Kamil Machaj (pełnomocnik)

Kurkocin 63, 870207 Dębowa Łąka

 

B/1/2010

Postanowienie znak: RG.7625-1/6/2010 z dnia 24.02.2010 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:Przebudowie drogi gminnej Kurkocin - Wielkie Pułkowo", w obrębie działek nr nr : 27/6, 41 i 56/2 w miejscowości Wielkie Pułkowo oraz w obrębie działki nr 181 w miejscowości Kurkocin

 

Inspektor ds. dróg w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka

Inwestor: Gmina Dębowa Łąka

B/2/2010

Postanowienie znak: RG.7625-2/5/2010 z dnia 08.03.2010 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielkie Radowiska, z kanałem tłocznym do miejscowości Niedźwiedź", w obrębie działek nr nr : 295/1, 254/2, 40, 444, 225/2, 308, 443, 472, 321, 441/18, 441/17, 441/15, 441/9, 441/21, 210, 218, 123/1, 120/1, 118/2, 117, 116, 115, 113, 107, 125, 420/1, 255, 295/1, 296, 240/2, 240/1, 239/1, 237/1, 235/1, 231/1, 332, 225/1, 217/1, 215/3, 215/1, 211/6, 211/4, 211/7, 441/1, 469/3, 441/20, 469/4, 198/1, 202/1, 206/1, 211/2, 122/2, 246/2, 247/2, 254/2, 248/1, 248/2, 249/1, 249/2, 529, 471, 120/2, 120/1, 201/1, 205, 204, 212, 213, 118/1, 99/3, 169, 194/3, 196/2, 197/5, 99/2, 263/3, 295/2, 441/4, 247/1, 197/6, 211/1 w miejscowości Wielkie Radowiska oraz w obrębie działek nr nr: 63, 150/1 w miejscowości Niedźwiedź

 

mgr inż. Adam Gowiński, reprezentujący Pracownię Projektów Inżynierii Środowiska "SANEXIM" , ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń.

Inwestor: Gmina Dębowa Łąka

 

B/3/2010

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Przebudowie drogi gminnej Kurkocin - Wielkie Pułkowo", w obrębie działek nr nr : 27/6, 41 i 56/2 w miejscowości Wielkie Pułkowo oraz w obrębie działki nr 181 w miejscowości Kurkocin, wydana w dniu 06.04.2010 r. znak: RG.7625-1/8/2010.

Inspektor ds. dróg w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka

Inwestor: Gmina Dębowa Łąka

B/4/2010

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.t." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielkie Radowiska, z kanałem tłocznym do miejscowości Niedźwiedź", w obrębie działek nr nr : 295/1, 254/2, 40, 444, 225/2, 308, 443, 472, 321, 441/18, 441/17, 441/15, 441/9, 441/21, 210, 218, 123/1, 120/1, 118/2, 117, 116, 115, 113, 107, 125, 420/1, 255, 295/1, 296, 240/2, 240/1, 239/1, 237/1, 235/1, 231/1, 332, 225/1, 217/1, 215/3, 215/1, 211/6, 211/4, 211/7, 441/1, 469/3, 441/20, 469/4, 198/1, 202/1, 206/1, 211/2, 122/2, 246/2, 247/2, 254/2, 248/1, 248/2, 249/1, 249/2, 529, 471, 120/2, 120/1, 201/1, 205, 204, 212, 213, 118/1, 99/3, 169, 194/3, 196/2, 197/5, 99/2, 263/3, 295/2, 441/4, 247/1, 197/6, 211/1 w miejscowości Wielkie Radowiska oraz w obrębie działek nr nr: 63, 150/1 w miejscowości Niedźwiedź , wydana w dniu 07.04.2010 r. znak: RG.7625-2/7/2010

mgr inż. Adam Gowiński, reprezentujący Pracownię Projektów Inżynierii Środowiska "SANEXIM" , ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń.

Inwestor: Gmina Dębowa Łąka

B/1/2011

Postanowienie znak: RG.6620.2.1.2011 z dnia 02.02.2011 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych woj. kujawsko-pomorskiego - II , obiekt "Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska", na terenie działek nr 118/2, 478, 441/16, 441/15, 114 w obrębie nr 8 - Wielkie Radowiska , gmina Dębowa Łąka.

 

Pełnomocnik p. Marcin Grzelczyk W.P.U.P. MELBUD s.c. ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń ,

Inwestor: Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ul. Okrzei 74 A

B/2/2011

Postanowienie znak: RG.6620.1.1.2011 z dnia 16.02.2011 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy wiatrowej "Dębowa Łąka", wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w granicach gminy Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie, na terenie niżej wymienionych działek:Dębowa Łąka : dz.nr. 139/2, 122/4, 241, 235/5, 337, 173/1, 476/1, 351/2, 169, 224/12, 135, 189/1, 509/4, 435/3, 541/1, 471, 539, 115/1, 372/1, 239/3, 470/1, 470/2 , 220/9 ,224/9, 474 ,515/1, 254, 260, 210, 220/3, 255, 563/10; Łobdowo: dz.nr. 121, 78/2, 196/33, 196/34, 79/2, 120 ; Kurkocin: dz.nr 111/5 ,149/2; Niedźwiedź : dz.nr. 83/36 ; Wielkie Pułkowo : dz.nr. 24/2

pełnomocnik p. Michał Romanowicz ULTIMATE PROJECT ul. Miodowa 12 lok. 17, 00-251 Warszawa ;

Inwestor:GB Różana 302 Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

B/3/2011

Postanowienie znak: RG.6620.3.1.2011 z dnia 21.02.2011 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych woj. kujawsko-pomorskiego - II ,obiekt: Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Dębowa Łąka - Łobdowo", na terenie działek nr: 77, 79/2, 79/3, 163/3, 163/2, 80/1, 120, 121, 149/5 w obrębie nr 4 - Łobdowo, gmina Dębowa Łąka.

Pełnomocnik p. Marcin Grzelczyk W.P.U.P. MELBUD s.c. ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń ,

Inwestor: Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ul. Okrzei 74 A

B/4/2011

Postanowienie znak: RG.6620.4.1.2011 z dnia 21.02.2011 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych woj. kujawsko-pomorskiego - II , obiekt "Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Dębowa Łąka - Wielkie Pułkowo", na terenie działek nr 193, 194, 197/6 w obrębie nr 7 - Wielkie Pułkowo, gmina Dębowa Łąka.

Pełnomocnik p. Marcin Grzelczyk W.P.U.P. MELBUD s.c. ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń ,

Inwestor: Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ul. Okrzei 74 A

B/5/2011

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.t."Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych woj. kujawsko-pomorskiego - II , obiekt "Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska", na terenie działek nr 118/2, 478, 441/16, 441/15, 114 w obrębie nr 8 - Wielkie Radowiska , gmina Dębowa Łąka, wydana w dniu 28.02.2011 r. znak: RG6620.2.3.2011

 

Pełnomocnik p. Marcin Grzelczyk W.P.U.P. MELBUD s.c. ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń ,

Inwestor: Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ul. Okrzei 74 A

B/6/2011

Postanowienie znak: RG.6620.1.3.2011 z dnia 16.03.2011 r. w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy wiatrowej "Dębowa Łąka", wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w granicach gminy Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie, na terenie niżej wymienionych działek:Dębowa Łąka : dz.nr. 139/2, 122/4, 241, 235/5, 337, 173/1, 476/1, 351/2, 169, 224/12, 135, 189/1, 509/4, 435/3, 541/1, 471, 539, 115/1, 372/1, 239/3, 470/1, 470/2 , 220/9 ,224/9, 474 ,515/1, 254, 260, 210, 220/3, 255, 563/10; Łobdowo: dz.nr. 121, 78/2, 196/33, 196/34, 79/2, 120 ; Kurkocin: dz.nr 111/5 ,149/2; Niedźwiedź : dz.nr. 83/36 ; Wielkie Pułkowo : dz.nr. 24/2

pełnomocnik p. Michał Romanowicz ULTIMATE PROJECT ul. Miodowa 12 lok. 17, 00-251 Warszawa ;

Inwestor:GB Różana 302 Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

B/7/2011

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.t. Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych woj. kujawsko-pomorskiego - II ,obiekt: Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Dębowa Łąka - Łobdowo", na terenie działek nr: 77, 79/2, 79/3, 163/3, 163/2, 80/1, 120, 121, 149/5 w obrębie nr 4 - Łobdowo, gmina Dębowa Łąka, wydana w dniu 01.04.2011 r. znak: RG.6620.3.2.2011 (o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko)

Pełnomocnik p. Marcin Grzelczyk W.P.U.P. MELBUD s.c. ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń ,

Inwestor: Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ul. Okrzei 74 A

B/8/2011

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.t. Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych woj. kujawsko-pomorskiego - II , obiekt "Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Dębowa Łąka - Wielkie Pułkowo", na terenie działek nr 193, 194, 197/6 w obrębie nr 7 - Wielkie Pułkowo, gmina Dębowa Łąka, wydana w dniu 05.04.2011 r. znak: RG.6620.4.3.2011 (o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko).

Pełnomocnik p. Marcin Grzelczyk W.P.U.P. MELBUD s.c. ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń ,

Inwestor: Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ul. Okrzei 74 A

B/9/2011

Postanowienie znak: RG.6620.5.5.2011 z dnia 20.06.2011 r. w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 070606C w miejscowości Dębowa Łąka od km 0+000 do km 1+990", na terenie niżej wymienionych działek: 162, 326, 346,344 i 328.

Pełnomocnik p. Radosław Roszkowski zam. Wąbrzeźno, ul. Kukułcza 4 (Pracownia Projektowa) ,

Inwestor: Gmina Dębowa Łąka, 87-207 Dębowa Łąka

B/10/2011

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej nr 070606C w miejscowości Dębowa Łąka od km 0+000 do km 1+990" na terenie niżej wymienionych działek: 162, 326, 346, 344 i 328; wydana dnia 29.07.2011 r. znak: RG.6620.5.8.2011 (o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko).

Pełnomocnik p. Radosław Roszkowski zam. Wąbrzeźno, ul. Kukułcza 4 (Pracownia Projektowa) ,

Inwestor: Gmina Dębowa Łąka, 87-207 Dębowa Łąka

B/11/2011

Postanowienie znak: RG.6620.6.5.2011 z 30.09.2011r. w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

dla przedsięwzięcia polegającego na:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Małe Pułkowo i Lipnica oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Małe Pułkowo"

Inwestor: Gmina Dębowa Łąka

pełnomocnik p. Aleksander Sobociński Zakład Usług Projektowo - Wdrożeniowych "PRO-EKO A.S." Nowa Wieś ul. Parkowa - Osiedle 2, 86-306 Grudziądz 8

B/12/2011

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Małe Pułkowo i Lipnica oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Małe Pułkowo", na terenie niżej wymienionych działek: Sieć kanalizacji sanitarnej :

Obręb Wielkie Radowiska

dz.nr : 210; 222; 223; 224; 243; 209; 190/9; 190/6; 190/4; 192/1;123/1

Obręb Małe Pułkowo

dz. nr : 85; 114; 247; 246/3; 245/1; 284/2; 87/2; 87/1; 243; 244/2; 244/1; 233; 232; 231/1; 230; 228/5; 88; 89; 90; 221; 96; 97; 98; 226/2; 225/7; 225/11; 225/9; 225/12; 224; 222/1; 222/2; 222/3; 222/4; 222/5; 228/6; 227/1; 221; 195/4; 195/1; 194; 193; 191; 190/1; 112/2; 111/2; 111/9; 111/8; 110/4; 110/5; 110/2; 110/1; 100/1; 100/2; 99/3; 99/4; 99/5; 183; 109; 108; 157; 147; 156/1; 156/2; 154; 153; 152/4; 152/1; 151; 150/2; 295; 294; 293; 292; 291; 290; 288; 287; 106/2; 74; 73/5; 73/1; 148/5; 148/2; 47/1; 139; 72/1; 46/7; 46/5; 155; 158/2; 158/3; 158/4; 143/3; 143/6; 141/3; 159; 160/3; 160/4; 160/5; 160/2; 164; 163/1; 181; 163/3; 163/4; 162/4; 145; 165/1; 189; 185/1; 165/2; 180/2; 180/1; 176; 166/2; 167/2; 168/2; 170/2; 171/2; 46/6; 45; 44; 30/2; 29/2; 29/1; 24/2; 23/1; 22/3; 22/2; 15; 14/1;115; 12/2; 12/1; 296; 9/6; 8/3; 8/5; 8/4; 7/1; 118; 117; 116;

Obręb Lipnica

29/1; 29/2; 28; 27; 26/1; 26/2; 25; 24/2; 24/1; 23; 22/2; 22/1; 20/1; 20/3; 20/2; 20/4; 19/2; 19/4; 18/2; 18/3; 17/1; 16/4; 16/5; 59; 56; 46; 44/2; 48/4; 65/2; 65/4;65/3; 137; 54/3; 32; 53; 55/3; 139; 63/1; 58/3; 140/2; 63/2; 62/2; 144; 145/2; 146; 149; 141; 142; 143; 237; 150; 151; 153/1; 162; 239/2; 152; 239/1; 163; 164; 165; 154/3; 154/4; 155; 168; 156; 161; 185/2; 173; 172; 170; 190; 180/2; 191; 181/1; 192; 193; 241; 247; 113; 246; 201; 110; 114; 111/3; 111/2; 111/1; 115; 117/1; 118; 119/4; 119/1; 116; 106; 105/24; 105/11; 105/23; 105/8; 105/9; 104/6; 104/7; 105/34; 102; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8/2; 8/1; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 105/21;

Sieć wodociągowa :

Obręb Wielkie Radowiskadz.nr : 185; 123/1; 209; 190/9; 190/6; 190/4; 192/1; 210; 222; 223; 224; 243;

Obręb Małe Pułkowo

dz. nr : 85; 114; 247; 246/3; 245/1; 284/2; 87/2; 87/1; 243; 244/2; 244/1; 232; 231/1; 230; 228/5; 228/6; 227/2; 88; 89; 90; 96; 97; 98; 226/2; 226/1; 227/1; 225/7; 225/11; 225/9; 224; 222/1; 221; 195/4; 195/1; 194; 193; 191; 190/1; 189; 185/1; 112/2; 111/9; 111/8; 111/2; 110/4; 110/5; 110/2; 100/1; 100/2; 99/3; 99/4; 99/5; 183; 109; 108; 157; 147; 156/1; 156/2; 154; 150/2; 153; 152/1; 151; 290; 295; 288; 287; 106/2; 74; 73/5; 73/1; 148/5;; 148/5; 148/2; 47/1; 139; 72/1; 46/7; 46/5; 155; 158/2; 158/3; 158/4; 144; 143/3; 143/6; 141/3; 159; 160/3; 160/4; 160/2; 164; 163/1; 181; 163/3; 162/4; 145; 165/2; 165/1; 180/2; 180/1; 176; 166/2; 167/2; 168/2; 170/2; 171/1; 171/2; 46/6; 45; 44; 30/2; 29/2; 29/1; 24/2; 24/3; 23/1; 22/3; 22/2; 15; 14/1;115; 118; 12/2; 12/1; 296; 9/6; 8/3; 8/5; 8/4; 7/1;

z dnia 04.11.2011 r. znak: RG.6620.6.8.2011(o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko).

Inwestor: Gmina Dębowa Łąka

pełnomocnik p. Aleksander Sobociński Zakład Usług Projektowo - Wdrożeniowych "PRO-EKO A.S." Nowa Wieś ul. Parkowa - Osiedle 2, 86-306 Grudziądz 8

 

 

 

 

B/1/2012

Postanowienie z dnia 21.03.2012 r. znak: RG.6620.1.4.2012 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji p.n.:

"Instalacja do wytwarzania biogazu w kopcu BIO-EN-ER, w oparciu o beztlenowy proces biodegradacji wysortowanych w sortowni odpadów organicznych (wraz z infrastrukturą) w obrębie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu, gmina Dębowa Łąka na terenie niżej wymienionych działek:obręb Niedźwiedź dz. nr . 141 i 142.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych "EKOSYSTEM" Sp. z o.o. ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno

B/2/2012

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Instalacja do wytwarzania biogazu w kopcu BIO-EN-ER, w oparciu o beztlenowy proces biodegradacji wysortowanych w sortowni odpadów organicznych (wraz z infrastrukturą) w obrębie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu, gmina Dębowa Łąka na terenie niżej wymienionych działek:obręb Niedźwiedź dz. nr . 141 i 142 (o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko)., znak: RG.6620.1.5.2012 z dnia 05.04.2012 r.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych "EKOSYSTEM" Sp. z o.o. ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno

B/3/2012

Postanowienie znak:RG.6620.2.4.2012 z dnia 11.06.2012 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji p.n.:Rozbudowa istniejącego Zakładu produkcji folii izolacyjnej z polietylenu i trójwarstwowej membrany polietylenowej do poziomej izolacji przeciwwilgociowej na potrzeby budownictwa na terenie niżej wymienionych działek:obręb Dębowa Łąka dz. nr: 265/8 i 265/10.

 

 

 

 

Pełnomocnik p. Aleksander Szymański zam. Dębowa Łąka w imieniu Inwestora: Sylwii i Mariusza Kieruj Dębowa Łąka 45, 87-207 Dębowa Łąka prowadzących firmę ALPHA DAM Sp. zo.o. Dębowa Łąka 45, 87-207 Dębowa Łąka

B/4/2012

Decyzja znak:RG.6620.2.5.2012 z dnia 22.06.2012 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji p.n.:Rozbudowa istniejącego Zakładu produkcji folii izolacyjnej z polietylenu i trójwarstwowej membrany polietylenowej do poziomej izolacji przeciwwilgociowej na potrzeby budownictwa na terenie niżej wymienionych działek:obręb Dębowa Łąka dz. nr: 265/8 i 265/10.

 

 

Pełnomocnik p. Aleksander Szymański zam. Dębowa Łąka w imieniu Inwestora: Sylwii i Mariusza Kieruj Dębowa Łąka 45, 87-207 Dębowa Łąka prowadzących firmę ALPHA DAM Sp. zo.o. Dębowa Łąka 45, 87-207 Dębowa Łąka

B/1/2013

Postanowienie znak: RG.6620.1.4.2013 z dnia 27.03.2013 r w sprawie odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji p.n. " Budowa elektroenergetycznej stacji transformatorowej 30/110 kV Dębowa Łąka", na terenie działki nr 224/9:obręb Dębowa Łąka.

 

 

 

 

 

Inwestor: Green Bear Wind Sp.z o.o. , ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa , prokurent Jean - Claude Moustacakis

B/2/2013

Decyzja znak: RG.6620.1.5.2013 z dn. 24.04.2013 r. sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji p.n.:" Budowa elektroenergetycznej stacji transformatorowej 30/110 kV Dębowa Łąka", na terenie działki nr 224/9:obręb Dębowa Łąka.

 

 

 

Inwestor: Green Bear Wind Sp.z o.o. , ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa , prokurent Jean - Claude Moustacakis

B/3/2013

Postanowienie z dnia 22.07.2013 r. znak:

RG.6620.2.4.2013 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji p.n.:,"Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną (pl.działalność dot. mieszania nawozów stałych i ich konfekcja oraz konfekcjonowanie nawozów importowanych)", na terenie działki nr 107/1:obręb Lipnica.

Inwestor: p. Mirosław Kaczmarek Prezes Zarządu NABEST Sp. z.o.o Sp.k. Osiek, 87-340 Osiek

B/4/2013

Postanowienie z dnia 30.07.2013 r. znak:

RG.6620.3.4.2013 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji p.n.:"Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie biostabilizacji i/lub kompostowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Niedźwiedziu, gmina Dębowa Ląka, na działce nr 142 obręb Niedźwiedź.

Inwestor: p.Ryszard Lewalski dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych "EKOSYSTEM" spółka z o.o. ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno

B/5/2013

Postanowienie z dnia 12.08.2013 r. znak: RG.6620.1.3.2011.2013 dot. wznowienia postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

"Budowa farmy wiatrowej "Dębowa Łąka", wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w granicach gminy Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie", na terenie niżej wymienionych działek: Dębowa Łąka : dz.nr. 139/2, 122/4, 241, 235/5, 337, 173/1, 476/1, 351/2, 169, 224/13, 224/14, 135, 189/1, 509/4, 435/3, 541/1, 471, 539, 115/1, 372/1, 239/3, 470/1, 470/2 , 220/9 ,224/9, 474 ,515/1, 254/1, 254/2, 260, 210, 220/3, 255, 563/10; Łobdowo: dz.nr. 121, 78/2, 196/33, 196/34, 79/2, 120 ; Kurkocin: dz.nr 111/5 ,149/2; Niedźwiedź : dz.nr. 83/36 ; Wielkie Pułkowo : dz.nr. 24/2

INWESTOR: GB DĘBOWA ŁĄKA 402 SP. Z O.O. ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

B/6/2013

Postanowienie z dnia 25.10.2013 r znak:

RG.6620.1.7.2011 w sprawie trzeciego zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa farmy wiatrowej "Dębowa Łąka", wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w granicach gminy Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie", na terenie niżej wymienionych działek: Dębowa Łąka : dz.nr. 139/2, 122/4, 241, 235/5, 337, 173/1, 476/1, 351/2, 169, 224/13, 224/14, 135, 189/1, 509/4, 435/3, 541/1, 471, 539, 115/1, 372/1, 239/3, 470/1, 470/2 , 220/9 ,224/9, 474 ,515/1, 254/1, 254/2, 260, 210, 220/3, 255, 563/10; Łobdowo: dz.nr. 121, 78/2, 196/33, 196/34, 79/2, 120 ; Kurkocin: dz.nr 111/5 ,149/2; Niedźwiedź : dz.nr. 83/36 ; Wielkie Pułkowo : dz.nr. 24/2

INWESTOR: GB DĘBOWA ŁĄKA 402 SP. Z O.O. ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

B/7/2013

Postanowienie z dnia 31.10.2013 znak: RG.6620.1.10.2011.2013 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa farmy wiatrowej "Dębowa Łąka", wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w granicach gminy Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie", na terenie niżej wymienionych działek: Dębowa Łąka : dz.nr. 139/2, 122/4, 241, 235/5, 337, 173/1, 476/1, 351/2, 169, 224/13, 224/14, 135, 189/1, 509/4, 435/3, 541/1, 471, 539, 115/1, 372/1, 239/3, 470/1, 470/2 , 220/9 ,224/9, 474 ,515/1, 254/1, 254/2, 260, 210, 220/3, 255, 563/10; Łobdowo: dz.nr. 121, 78/2, 196/33, 196/34, 79/2, 120 ; Kurkocin: dz.nr 111/5 ,149/2; Niedźwiedź : dz.nr. 83/36 ; Wielkie Pułkowo : dz.nr. 24/2

NWESTOR: GB DĘBOWA ŁĄKA 402 SP. Z O.O. ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

B/1/2014

Decyzja znak: RG.6620.1.5.2011.2014 z dn. 20.02.2014 r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji p.n"Budowa farmy wiatrowej Dębowa Łąka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" a) obręb ewidencyjny Dębowa Łąka - działki o numerach ewidencyjnych: 115/1, 122/4, 135, 139/2, 169, 173/1, 189/1, 210, 220/3, 220/9, 224/9, 224/12, 235/5, 337, 239/3, 241, 254, 255/2 (dawniej 255), 255/1 (dawniej 255), 260, 351/2, 372/1, 435/3, 470/1, 470/2, 471, 474, 476/1, 509/4, 515/1, 539, 541/1, 563/10;

b) obręb ewidencyjny Łobdowo - działki o numerach ewidencyjnych: 78/2, 79/2, 120, 121, 196/33, 196/34;

c) obręb ewidencyjny Kurkocin - działki o numerach ewidencyjnych: 111/5, 149/5 (dawniej 149/2), 149/4 (dawniej 149/2);

d) obręb ewidencyjny Wielkie Pułkowo - działka o numerze ewidencyjnym 24/3 (dawniej 24/2), oraz 24/4 (dawniej 24/2)

INWESTOR: GB DĘBOWA ŁĄKA 402 SP. Z O.O. ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

 

B/2/2014

Postanowienie RG.6220.10.2014 z dnia 17.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji p.n"Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z drogami dojazdowymi, przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej i elementami infrastruktury technicznej", zlokalizowanego na terenie działki nr 25, obręb Wielkie Radowiska

Inwestor: p. Beata Mazurek ul. Toruńska 24A/30 85-023 Bydgoszcz

B/3/2014

Postanowienie RG.6220.6.2014 z dnia 02.07.2014 r.w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji p.n"Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanej na terenie działki nr 20/1, obręb Wielkie Radowiska",

Inwestor: Grupa Eko - Park Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 99/7 02-001 Warszawa

Pełnomocnik: Piotr Curyło

B/1/2015

Postanowienie RG.6220.10.2014.2015 z dnia 28.07.2015 r. w sprawie zawieszenia postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z drogami dojazdowymi, przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej i elementami infrastruktury technicznej", zlokalizowanego na terenie działki nr 25, obręb Wielkie Radowiska

Inwestor: p. Beata Mazurek ul. Toruńska 24A/30 85-023 Bydgoszcz

 

 

B/2/2015

Postanowienie RG.6220.10.2014.2015 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z drogami dojazdowymi, przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej i elementami infrastruktury technicznej", zlokalizowanego na terenie działki nr 25, obręb Wielkie Radowiska

Inwestor: p. Beata Mazurek ul. Toruńska 24A/30 85-023 Bydgoszcz

B/3/2015

Decyzja znak: RG.6620.10.2014.2015 z dn. 18.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji p.n"Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z drogami dojazdowymi, przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej i elementami infrastruktury technicznej", zlokalizowanego na terenie działki nr 25, obręb Wielkie Radowiska

Inwestor: p. Beata Mazurek ul. Toruńska 24A/30 85-023 Bydgoszcz

 

B/4/2015

Postanowienie znak: RG.6220.6.2014.2015 z dn. 28.07.2015 r. w sprawie zawieszenia postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanej na terenie działki nr 20/1, obręb Wielkie Radowiska"

Inwestor: Grupa Eko - Park Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 99/7 02-001 Warszawa

Pełnomocnik: Piotr Curyło

 

B/5/2015

Decyzja znak: RG.6220.2.2015 z dn. 27.05.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

"Budowie 2 budynków inwentarskich dla tuczu trzody chlewnej z obsadą 3500 sztuk, zlokalizowanych na terenie działki nr ew. 290/2, obręb: Kurkocin

Decyzja SKO-60-33/15 z dn. 23.09.2015 r. uchylająca ww. decyzję w całości - do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Inwestor: p. Zbigniew Dembowski zam. Kurkocin 36, 87-207 Dębowa Łąka

 

B/6/2015

Decyzja znak: RG.6220.2.2015 z dn. 30.12.2015 r. o umorzeniu postępowania dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa 2 budynków inwentarskich dla tuczu trzody chlewnej z obsadą 3500 sztuk, zlokalizowanych na terenie działki nr ew. 290/2, obręb: Kurkocin

Inwestor: p. Zbigniew Dembowski zam. Kurkocin 36, 87-207 Dębowa Łąka

 

Załączniki

Spis formularzy B (164.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Informatyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Informatyk
Data wprowadzenia:2013-03-28 11:16:52
Opublikował:Informatyk
Data publikacji:2013-03-28 11:19:30
Ostatnia zmiana:2016-04-22 12:25:01
Ilość wyświetleń:3866

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij